Список літератури по міфології

 1. Антологія: фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури. / автор-упорядник М. Чумарна. Львів: Світ, 2019, 128 с.
 2. Антологія українського міфу: етіологічні, космогонічні, антропогонічні, теогонічні, солярні, лунарні, астральні, календарні, історичні міфи: у 3-х т. / зібр.та упоряд. В. Войтовича. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2006. Т. 2: Тотемічні міфи. 596 с. 
 3. Антологія українського міфу: етіологічні, космогонічні, антропогонічні, теогонічні, солярні, лунарні, астральні, календарні, історичні міфи: у 3-х т. / зібр.та упоряд. В. Войтовича. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2006. (Серія «Керниця»). Т. 3: Потойбіччя. 848 с.
 4. Антонович В. Чари на Україні / пер. та редан. В. Гнатюка. Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 1905. 78 с.
 5. Бердник Г. Знаки карпатської магії (Таємниця старого мольфара). Київ: Зелений пес, 2006. 368 с.
 6. Білецький А. Міфи Далекого Сходу. Київ: «Основи», 2004. 218 с.
 7. Бондарук О. Міфи народів світу. Посібник з літератури народів світу для середньої школи. Львів: Просвіта, 1997. 327 с.
 8. Босьє С. Міфи та легенди народів світу [пер. з фр.]. Київ: Махаон-Україна, 2012. 128 с.
 9. Гейман Ніл. Скандинавська міфологія [пер. з англ.]. Київ: Видавнича група КМ-БУКС, 2017. 256 с.
 10. Гнатюк В. Знадоби до галицько-руської демонології: етнографічний збірник / післямова М. Мушинки. Харків: Фоліо, 2019. 282с.
 11. Гнатюк В. Нарис української міфології / підгот. та опрацюв. тексту, вступ. ст. і примітки Романа Кирчіва. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. 264 с.
 12. Голоси Стародавньої Індії / Антологія давньоіндійської літератури. Упорядкування, переклад із санскриту і примітки Павла Ріттера. Київ: Дніпро, 1982. 351 с.
 13. Ґрімм Вільгельм, Якоб.     Казки для дітей та родини  / пер. з нім.  Тернопіль: Навчальна  книга  – Богдан, 2009. 816 c.
 14. Головацький Я. Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія. Київ: Довіра, 1991. 94 с.
 15. Джукурпа: Старовинні австралійські казки та легенди / пер. з англ. О.Ткачова. Київ: Веселка, 1983. 24 с.
 16. Дюркгайм Еміль. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система
  в Австралії. Київ: Юніверс, 2002. 424 с.
 17. Єгипетські казки і казка про двох братів / Пер. І. Франка // Франко
  І.
  Додаткові томи до зібр. творів у 50 т. Київ: Наукова думка, 2008.
  Т. 51. Прозові переклади. 1876–1912. С. 5–31.
 18. Єрмановська Г. Міфологія. Харків: Фоліо 2015 р. 319 с.
 19. Естес Клариса Пінкола. Жінки, що біжать з вовками. Архетип Дикої жінки у міфах та легендах. / пер. з англ. Н. Валевської. Київ: Yakaboo Publishing, 2019. 528 с.
 20. Зарубіжна література: Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу: Хрестоматія / Упоряд. Л.В. Грицик. Київ: Видавничополіграфічний центр “Київський університет”, 2006. 689 с.
 21. Зарудний Є. О. Усі міфи. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. 352 с.
 22. Калашник Л. С. Давньокитайська міфологія як засіб родинного виховання. Запоріжжя: Поліграф, 2004. 259 с.
 23. Китайські народні казки / Упоряд., вступне слово та переказ з китайської І. К. Чирка. Київ; Веселка, 1991. 159 с.
 24. Костомаров М. Слав’янська міфологія. Київ: ФОП Стебляк О.М., 2014. 200с.
 25. Кравців Б. До проблеми Тура-Сварога-Трояна. Филаделфія: Америка, 1952. 18с.
 26. Краса у розумі: Арабські казки у записах Агатангела Кримського. Київ: Веселка, 1992. 205 с.
 27. Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції. Переклад О.М. Івченко. Київ: Мистецтво, 1996. 472 с.
 28. Леся Українка. Передмова до перекладів пісень Давнього Єгипту. Ліричні пісні Давнього Єгипту [пер. Лесі Українки]. Зарубіжна література: Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу: Хрестоматія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. С. 15-21.
 29. Лозко Г. Боги і народи. Етносоціальний вимір: курс релігієзнавства. Тернопіль: Мандрівець, 2015. 624 с.
 30. Лозко Г. Дочка Сварога. 2-ге вид., виправлене. Миколаїв: Іліон, 2023.440 с.
 31. Лозко Г. Коло Свароже: Відроджені традиції. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2009. 228с.
 32. Лозко Г. Українське язичництво. Київ: Український центр духовної культури, 1994. 92 с.
 33. Міфи Давньої Індії: для ст. шк.. віку. / Упоряд., переказ із гінді, післямова С. Наливайка. Київ: Веселка, 1992. 199 с.
 34. Міфи народів світу : посібник з літератури народів світу для середньої школи / автор-упорядник О. Бондарук; худож. Т. Москаль і М. Москаль.  Львів, 1997. 
 35. Міфологія / Дорохіна Л.М., Макаревич В.М., Широніна О.В. та ін. 3-тє вид., без змін. К.: ТОВ «Перо», 2010. 96 с.
 36. Мойсей А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці: ТОВ «Друк Арт», 2008. 320 с.
 37. Мудрий звіздар: Афганські та іранські казки. Київ: Веселка, 1967. 94 с.
 38. Мусіхіна Л. Звірослов: Міфологема тваринного світу українців. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. 192 с.
 39. Мусіхіна Л. Магія гір. Чарівне в житті гуцулів. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. 64 с.
 40. На ріках вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини / Упорядник М. Н. Москаленко. К.: Дніпро, 1991. 398 с.
 41. Немировский А. Мифы и легенды Древнего Востока. М.: Просвещение,1994. 368 с.
 42. Панчатантра (П’ять кошиків житейської мудрості). Шукасаптаті (Сімдесят оповідок папуги). Київ : Дніпро, 1988. 383 с.
 43. Плачинда С. Міфи і легенди Давньої України. Київ: ФОП Стебляк О.М., 2015. 304 с.
 44. Поріцька О. Українська народна демонологія у загальнослов’янському контексті (XIX–поч. XX ст.). Київ, 2004. 180 с.
 45. Потебня О. Про купальські вогні та споріднені з ними уявлення. Фольклористичні зошити, Збірник наукових праць. Луцьк, 2008. Випуск 11. Інститут культурної антропології / пер. В. Давидюк.  С. 167–188.
 46. Про міфи та легенди. Ілюстрована енциклопедія для дітей / Укладач Клімов А.А. Харків: Видавництво «Ранок», 2012. 128 с.
 47. Сіро Алегрія. Анаконда і воїн. Казки та легенди індіанців Південної Америки / пер. з іспанської Г. Козаченко. Київ: «Веселка», 1993. 59 с.
 48. Ткач М. Міфологія: підручник. Київ: ДАКККіМ, 2009. 206 с.
 49. Тиховська О. Магія та міфологія в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект. Ужгород: Рік-У, 2021. 512 с.
 50. Тихоська О. Українська народна чарівна казка: психоаналітичний аспект. Монографія. Відання друге доповнене. Київ: Видавництво Ростислава Бурлаки, 2023, 416 с.
 51. Турунен А. Ознаки добра і зла. Забобони: Історія забобонних звичаїв; пер. з фінськ. І. Малевич. Львів: Видавництво Анетти Антоненко; Київ: Ніка-Центр, 2020. 192 с.
 52. Українські міфи, демонологія, легенди / упоряд. М.К. Дмитренко. Київ: Музична Україна, 1992. 144с.
 53. Українська міфологія та культурна спадщина: міфологічні уявлення, вірування, обряди, легенди та їхні відлуння у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів / О. А. Кононенко. Харків: Фоліо, 2011. 713 с.
 54. Філіп Н. Міфологія. Енциклопедія / пер. з англійської О.І. Зуй. Київ: «Перо», 2006. 160с.
 55. Хобзей Н. Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник / НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Львів, 2002. 216 с.
 56. Чеховський І.Г. Демонологічні вірування і народний календар
  українців Карпатського регіону. Чернівці: Зелена Буковина, 2001. 303 с.
 57. Чумарна М. Буття і небуття. Таємниці творення світу: 50 міфів народів світу. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 176 с.
 58. Японська література: Хрестоматія. Том I (VII-XIII ст.). Київ:
  Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 562 с.
 59. Японські народні казки. У трьох томах. Том 1. Кендзо-звитяжець / пер. Є.Литвиненко. Київ: Задруга, 2006. 128 с.